BEST-1 昆蟲組 25pcs / $3,800

1.蚊子口器裝片

2.蝴蝶鱗翅裝片

3.蚊子足裝片

4.蒼蠅口器裝片

5.蒼蠅足裝片

6.蒼蠅翅裝片

7.蜜蜂翅裝片

8.蜜蜂口器裝片

9.蜜蜂工作足裝片

10.螞蟻裝片

11.蜜蜂膝狀觸角裝片

12.昆蟲複眼裝片

13.步行足裝片

14.金龜子觸角裝片

15.金龜子足裝片

16.蝴蝶腿裝片

17.蝗蟲絲狀觸角裝片

18.蝗蟲翅裝片

19.蝴蝶觸角裝片

20.棉紅蜘蛛裝片

21.蚜蟲裝片

22.劍水蚤

23.螳螂腿裝片

24.水蚤裝片

25.蜻蜓翅裝片